2010.09.27~10.03

National Theatre, Taiwan

Ming Hwa Yuan

Director: Chen, Sheng-Fu

Sound System Design: Yen Chun Yang (TOPSOUND)

FOH Mixing: Yen Chun Yang (TOPSOUND)